Help Dictionary English - Danish

This dictionary is intended to help Danish readers understand manufacturing literature written in the English language. The dictionary is based on translations collected by M.Sc. Mech. Eng. Jens Ole Frandsen from IPL at The Technical University of Denmark (DTU).

A general purpose commersial dictionary Engish - Danish can be found at www.ordbogen.com

A general purpose dictionary made by the European Union can be found at iate.europa.eu

A

abbreviation forkortelse
abrasive process abrasiv proces, slibende proces
abrasive water-jet machining abrasiv vandstrålebearbejdning
abrasive-jet machining bearbejdning med abrasiv stråle
additive manufacturing additiv fremstilling
adhesive klæbrig
adhesive bonding limning, klæbrig binding
age hardening modningshærdning, udskillelseshærdning
aging ældning
air bending fri bukning
alloy legering
aluminizing aluminisering
amorphous alloy amorf legering
angle grinder vinkelsliber
anisotropy anisotropi
annealing udglødning
anodizing anodisering
antioch process gibsstøbning (modificeret)
appliance redskab
application anvendelse
apron forklæde
arbor-mounted cutter fræseværktøj monteret på dorn
arc evaporation (ARC) lysbue fordampning
arc furnace lysbueovn
arc spraying lysbuesprøjtning
arc welding lysbuesvejsning
atomic-hydrogen welding arcatomsvejsning
ausforming ausformning
austempering bainithærdning

B back extrusion baglæns ekstrudering, omvendt ekstrudering
backwards extrusion baglæns ekstrudering, omvendt ekstrudering
bainite bainit
baked varmhærdet
ball burnishing kuglepolering
ballistic-particle manufacturing MJM (lagvis dråbesprøjtning)
band saw båndsav
bar forging stangsmedning
barrel tønde
bcc = body-centered cubic kubisk rumcentreret (krc)
beading rullebukning
bearing leje
bellow bælg
bend test bøjeprøvning
bending bukning
bipolar junction transistor (BJT) bipolær (junktion) transistor
bisect halvere
BJT = bipolar junction transistor bipolær (junktion) transistor
blank rondel
blank design rondeludformning
blankholder tilholder
blankholder pressure tilholdertryk
blanking udstansning
blow molding blæsestøbning
BMC = bulk-molding compound bulk-molding compound (BMC)
body-centered cubic (bcc) kubisk rumcentreret (krc)
bonding binding
boring udboring
boring machine boreværk
boronizing borering
brass messing
braze welding svejselodning
brazing hårdlodning, slaglodning
brittle skør, sprød
broach rømmenål
broaching rømning
broaching machine rømmemaskine
buffing pudsning
built-up edge løsæg
bulging ekspandering, udbulning
bulk deformation massivformgivning
bulk deformation process massivformgivningsproces
bulk-molding compound (BMC) bulk-molding compound (BMC)
bur roterende fil
burnished surface blankzone
burr grat
butt støde, stukke
C calendering kalandering
cam kurveskive
can extrusion tubeekstrudering
cantilever beam udkraget (fritbærende) bjælke
carbon-dioxide process CO2-proces
carbonitriding karbonitrering, karbonitridering
carburizing opkulning, karborering
carriage hovedslæde
case hardening indsætningshærdning, indsætning
cast iron støbejern
cast structure støbt mikrostruktur, støbestruktur
castability støbelighed
casting støbegods, støbning (med letflydende materiale)
cavity kavitet, hulrum, formhulrum
cemented carbide hårdmetal
center drilling pinolboring
centerless grinding centerless slibning
centrifugal casting centrifugalstøbning
ceramic coating keramisk belægning
ceramic-mold keramisk form
ceramic-shell investment casting "lost-wax" proces, præcisionsstøbning
cereal kornprodukter
chamfer rejfning (skrå kant)
chaplet kernestøtte
chatter rufling, vibrationer, rysten
chatter mark mærker efter rufling/vibrationer
chemical machining kemisk bearbejdning
chemical mechanical polishing kemisk-mekanisk polering
chemical vapor deposition (CVD) CVD
chill-plate kølekokille
chip spån
chip formation spåndannelse
chip pan spånbakke
chiral asymmetrisk
chisel mejsel
choke indsnævring, forsnævring
chromium plating forkromning
chuck opspændingspatron, centrerpatron
clad bonding koldtrykssvejsning ved valsning
cladding cladding, pålægning (en betegnelse for mange processer)
clearance snitspalte, frigangsvinkel
climb milling medløbsfræsning, medfræsning
closed-die forging sænksmedning
clutch kobling
CNC = computer numerical control computer numerical control, CNC
coalesce forene sig, vokse sammen
coated abrasive belagt abrasiv
coining prægning, efterpresning
cold extrusion koldekstrudering
cold forging koldflydepresning
cold roll forming valseprofilering
cold welding koldtrykssvejsning
cold-box cold-box
cold-chamber process koldkammerproces
colouring indfarvning
column-and-knee-type milling machine fræsemaskine
columnar grains søjleformede korn
compacted-graphite iron kompaktgrafit jern
composite materials kompositmaterialer
composite molds kompositforme
compound sammensætning
compound die kombinationsværktøj
compound rest fortsætterslæde
compression molding presning, presstøbning
compressive stress trykspænding
computer numerical control, CNC computer numerical control, CNC
computer-controlled lathe computerstyret drejebænk
cone kegle, konus
constituent bestanddel
consumable electrode afsmeltende elektrode
contact molding contact molding
contamination forurening
context sammenhæng, forbindelse
continuous casting strengstøbning
contour milling konturfræsning
contour roll forming valseprofilering
conventional milling modfræsning, modløbsfræsning
conventional spinning metaltrykning
conversion coating konverteringsbelægning
cope overpart (ved støbeform)
core kerne, støbekerne
core blower kerneskyder
core boxe kernekasse
core drilling sænkning, oprømning
core print kerneanviser
corner radius rundingsradius, næseradius
corrosion tests korrosionsprøvning
counterboring opboring
counter-gravity low-pressure (CL) process vakuumstøbning
countersinking forsænkning med tapforsænker
cover die fast part
crank krumtap
creep krybning
creep tests krybeprøvning
creep-feed grinding fuldsnitslibning
crimping indfalsning
cross section tværsnit
cross slide tværslæde
cross-linked structure netstruktur
crucible furnace digelovn
crusible digel
cryogenic grinding kryogenslibning
cryogenic tempering kryogenbehandling, dybkøling
cryogenic treatment kryogenbehandling, dybkøling
crystal-pulling method krystaltrækning
cupola kupolovn
cure hærde
cutoff afstikning
cutter værktøj
cutting spåntagning
cutting fluid køle-smøremiddel
cutting off afstikning
cutting process spåntagningsproces, spåntagende proces
cutting speed skærehastighed, snithastighed
cutting with a form tool formdrejning
cutting-edge inclination æghældningsvinkel
CVD = chemical vapor deposition CVD
cyaniding cyanering, cyanidhærdning
cylindrical grinding rundslibning
CZ process CZ proces
Czochralski Czochralski
D dead centre fast pinol
dead zone dødzone
dead-metal zone dødzone
deburring afgratning
decarburization afkulning
deep drawing dybtrækning uden tilholder
dendritic dendritisk (= træformet, af græsk 'dendros': træ)
deposit udfælde
deposition udfældning
depth of cut spåndybde
desktop manufacturing desktop manufacturing
destructive testing techniques destruktive prøvningsmetoder
detonation gun spraying detonationssprøjtning
detrimental skadelig, ufordelagtig
diamond coating diamantbelægning
diamond-like carbon (DLC) diamond-like carbon (DLC)
die matrice, værktøj, form, snitplade
die cutting stansning
die-casting = high-pressure die-casting trykstøbning
dielectric dielektrikum, dielektrisk, isolator, isolerende
diffusion bonding diffusionssvejsning
diffusion brazing diffusionsslaglodning
diffusion coating diffusionsprocesser
difract afbøje (af lys gennem spalte)
dip brazing dypslaglodning
dip soldering (DS) dyplodning
direct extrusion direkte ekstrudering
directional solidification retningsvendt størkning, retningsorienteret størkning
discrepancy uoverensstemmelse
disperse dispergere (sprede)
DLC = diamond-like carbon diamond-like carbon (DLC)
down milling medløbsfræsning, medfræsning
down sprue stigetap, støbetap
draft slip
drag underpart (ved støbeform)
draw bead trækvulst
drawability trækkeevne
drawing trækning
drawing without a blankholder dybtrækning uden tilholder
drilling boring
drive shaft drivaksel
drop forging sænksmedning
dry etching tør ætsning
DS = dip soldering dyplodning
ductile iron SG-jern
ductility sejhed
E e.g. (exempla gratia) f.eks.
EBW = electron-beam welding elektronstrålesvejsning
edging kantslagning
EDM = electrical-discharge machining gnistbearbejdning
ejector box udstøderkasse
ejector die udstøderpart
ejector die half udstøderpart
ejector platen udstøderplade
elastic recovery elastisk tilbagefjedring
elastomers elastomere
electrical-discharge machining (EDM) gnistbearbejdning
electric-arc furnace lysbueovn
electrochemical grinding elektrokemisk slibning
electrochemical honing elektrokemisk honing
electrochemical machining elektrokemisk bearbejdning
electrodischarge machining gnistbearbejdning
electroforming galvanoformgivning
electrogas welding elektrogassvejsning
electrohydraulic forming elektrohydaulisk formgivning
electroless plating kemisk udfældning
electron beam lithography elektronlitografi
electron-beam machining elektrostrålebearbejdning
electron-beam welding (EBW) elektronstrålesvejsning
electroplating elektroplettering
electropolishing elektropolering
electroslag welding elektroslaggesvejsning
elongation forlængelse
embossing prægning
emery smergel
encapsulation indkapsling af elektronikdele i hærdeplast
end milling endeplansfræsning
endothermic process endoterm proces (proces, der optager varme)
endurance limit udmattelsesgrænse
engagement spåndybde
equiaxed grains ligeaksede korn
equilibrium ligevægt
evaporative-pattern casting process "lost foam" støbning (støbeproces, hvor skummodellen fordamper)
exothermic process eksoterm proces (proces, der udvikler varme)
expanded polystryene process "lost foam" støbning (støbeproces, hvor skummodellen fordamper)
expendable-mold ikke-permanent form
explosion welding eksplosionssvejsning
explosive forming eksplosiv formgivning, eksplosionsformgivning
explosive hardening eksplosionshærdning
external grooving udvendig gevindskæring
extreme-ultraviolet lithography ekstrem-ultraviolet litografi
extrusion ekstrudering
extrusion blow molding ekstruderingsblæsestøbning
extrusion press ekstruder
F

face grooving kærnestikning
face milling endefræsning
face-centered cubic (fcc) kubisk fladecentreret (kfc)
facing plandrejning
fatigue træthed, udmattelse
fatigue failure udmattelsessvigt
FCAW = flux-cored arc welding rørtrådssvejsning, svejsning med pulverfyldt tråd
fcc = face-centered cubic kubisk fladecentreret (kfc)
FDM = fused-deposition modeling FDM-metode, lagvis smelteaflejring
feed tilspænding
feed motion tilspænding(sbevægelse)
feed rate værktøjsfremføringshastighed
feed rod tilspændingsspindel
feeder efterføder
ferrite ferrit
ferrous jernbaseret
ferrous metals jern-metaller
field effect transistor felteffekt-transistor
filament winding trådvikling, vikling af fiberplast
file fil
filing filing
fillet weld kantsøm
film extrusion folieblæsning, folieekstrudering (enten flad- eller rørfolie)
fine blanking finstansning
fine machining sletbearbejdning (= finbearbejdning)
finishing rensning
finishing cut sletspån
finishing operation finbearbejdningsoperation
flame hardening flammehærdning
flame wire spraying flammesprøjtning
flank sideflade, flanke
flash finne, grat, overskudsmateriale
flash butt welding brandstuksvejsning
flash welding brandstuksvejsning
flashless forging finnefri smedning
flask formkasse (ramme)
flat rolling fladvalsning
flow strømning
flowrule flydelov
fluid-forming process væskeformgivningsproces
fluidity flydeevne (ved støbning)
flux flux (hjælpemateriale ved lodning), flusmiddel, loddemiddel, loddepulver, loddevæske, tilslag, smeltemiddel, hjælpestof
flux-cored arc welding (FCAW) rørtrådssvejsning, svejsning med pulverfyldt tråd
foam molding skumsprøjtestøbning
forging smedning, flydepresning
formability formbarhed
forward extrusion forlæns ekstrudering, direkte ekstrudering
foundry støberi
foundry mold støbeform
fracture strength brudstyrke
fracture surface brudzone
fracture toughness test slagsejhedsprøvning
free bending fri bukning
free machining cutting speed friskærshastighed
free-machining steel maskinstål
friction stir welding (FSW) friktion stir svejsning
friction welding friktionssvejsning
FS = furnace soldering lodning i ovn
FSW = friction stir welding friktion stir svejsning
full annealing udglødning med afkøling i ovn
Full-Mold process (= lost-pattern casting) "lost foam" støbning (støbeproces, hvor skummodellen fordamper)
furnace ovn, smelteovn
furnace brazing slaglodning i ovn
furnace soldering (FS) lodning i ovn
fused-deposition modeling (FDM) FDM-metode, lagvis smelteaflejring
fusion welding smeltesvejsning, fusionssvejsning

G gage pladetykkelse
gaging length målelængde
gas metal-arc welding (GMAW) beskyttelsesgassvejsning, hvor elektrodetråden fremføres kontinuert, MIG/MAG-svejsning
gas tungsten-arc welding (GTAW) TIG-svejsning (TIG = Tungsten Inert Gas)
gate indløb
gated pattern model inkl. indløbssystem
gating system indløbssystem
gear rolling tandhjulsvalsning
general constructional steel bygningsstål
general engineering steel konstruktionsstål
glass transition temperature blødgøringstemperatur
globular transfer dråbeovergang, blandbueovergang
gluing limning
GMAW = gas metal-arc welding beskyttelsesgassvejsning, hvor elektrodetråden fremføres kontinuert, MIG/MAG-svejsning
gooseneck svanehals (indløbsrør til trykstøbning)
granular kornet
gravel slagge
gray cast iron gråt støbejern
green molding sand lerbundet formsand
grinding slibning
grinding chatter sliberufling, slibevibrationer
grinding fluid slibevæske
grinding machine slibemaskine
grinding operation slibeoperation
GTAW = gas tungsten-arc welding TIG-svejsning (TIG = Tungsten Inert Gas)
gundrilling kanonboring
H halide haloide
hard chromium plating hårdforkromning
hard facing pålægning af overfladeslidlag, hårdsvejsning
harden hærde
hardenability hærdbarhed
hardening hærdning
hardness hårdhed
HAZ = heat-affected zone varmepåvirket område/zone
heading stukning (typisk af boltehoveder), hovedstukning
headstock spindeldok
heat transfer varmeoverførsel
heat treatment varmebehandling
heat-affected zone (HAZ) varmepåvirket område/zone
heat-checking varmerevner
hereditary nedarvet
high-energy-beam brazing højeffektstråleslaglodning
high-energy-beam machining højeffektstrålebearbejdning
high-energy-rate forming højeffektformgivning
high-pressure die-casting trykstøbning
high-speed machining højhastighedbearbejdning
high-velocity oxyfuel (HVOF) gas spraying højhastighedsflammesprøjtning
homogenization homogenisering
honeycomb structure bikubestruktur
honing honing
hopper tragtformet beholder
horisontal-spindle column horisontal fræsemaskine
hot dipping varmdypningsbelægning
hot drawing varmtrækning
hot spot varmecenter
hot tearing varmerevner (dannelse af)
hot-chamber process varmkammerproces
HVOF (high-velocity oxyfuel) gas spraying højhastighedsflammesprøjtning
hydroforming hydroformgivning
hydrostatic hydrostatisk (ensartet tryk fra alle sider)
hydrostatic extrusion hydrostatisk ekstrudering
I ice-cold molding ice-cold molding
impact extrusion kopekstrudering
impact forging flydepresning
impact molding impact molding
impact plating mekanisk plettering
impact toughness slagsejhed
impression-die forging sænksmedning
included angle spidsvinkel
incremental inkremental (trinvis voksende)
indentation indtrykning, fordybning
indirect extrusion baglæns ekstrudering, omvendt ekstrudering
induction brazing induktionsslaglodning
induction furnace induktionsovn
induction hardening induktionshærdning
induction soldering (IS) induktionslodning
inertia friction welding inertia friktionssvejsning
infrared brazing infrarød slaglodning
infrared soldering (IRS) infrarød lodning
ingate indløb
ingot barre, blok
injection blow molding sprøjtestøbning-blæsestøbning, sprøjteblæsestøbning
injection foam molding gaseftertryksstøbning
injection molding sprøjtestøbning
insert molding indsatsstøbning, sprøjtestøbning med indlæggedele, indsatsformning
intermediate annealing mellemglødning
internal grooving indstikning
inverse cutting ratio spånstukning
inverted extrusion baglæns ekstrudering, omvendt ekstrudering
investment casting "lost-wax" proces, præcisionsstøbning
investment material skalmateriale
investment-casting process "lost-wax" proces, præcisionsstøbning
ion implantation ionimplantering
ion plating ionplettering
iron soldering (INS) kolbelodning
ironing reducering
IRS = infrared soldering infrarød lodning
IS = induction soldering induktionslodning
isothermal transformation (IT) diagram isoterm transformation (IT) diagram
isotropic isotropisk (ensartet i alle retninger)
J joining process samleproces (svejsning, lodning el. limning)
joint fuge, sammenføjning(ssted), samling
K kerf width snitbredde
key (key - slot connection) feder (feder - not forbindelse)
killed steel beroliget stål
knee-type milling machine konsolfræsemaskine
knuckle joint knæledsmekanisme
knurling roulettering
L ladle ske
laminated-object manufacturing (LOM) lamineret emnefremstilling
land fas
lapping lapning
laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) laser
laser beam welding (LBW) lasersvejsning
laser forming formgivning med laser
laser peening laser peening (se også shot peening)
laser-assisted forming laserassisteret formgivning
laser-beam machining laserbearbejdning
lathe drejebænk
lattice gitter
LBW = laser beam welding lasersvejsning
lead bly
lead screw ledeskrue
levitation melting levitationssmeltning
linear friction welding linæer friktionssvejsning
lining foring
liquid væske, flydende
liquidus smeltetemperatur, liquidus
lithography litografi
LOM = laminated-object manufacturing lamineret emnefremstilling
lost foam casting "lost foam" støbning (støbeproces, hvor skummodellen fordamper)
lost-pattern casting "lost foam" støbning (støbeproces, hvor skummodellen fordamper)
lost-wax process "lost-wax" proces, præcisionsstøbning
low-pressure casting (amr.) = low-pressure die-casting lavtrykskokillestøbning
low-pressure die-casting lavtrykskokillestøbning
lubrication smøring
M machinability bearbejdelighed
machine tool værktøjsmaskine
machining bearbejdning
machining allowances bearbejdningstillæg
machining center bearbejdningscenter
magnetic-pulse forming formgivning med magnetfelt
major cutting-edge hovedæg
major cutting-edge angle hovedæggens sidestillingsvinkel
major cutting-edge inclination æghældningsvinkel
major flank hovedfrigangsflade
malleable smedelig
malleable iron aducerjern, tempergods
mandrel dorn
maraging maraging
martempering martensithærdning
martensite martensit
master alloys forlegeringer
match-plate dobbeltsidigt modelbræt
match-plate patterns match-plate model
material removal rate (MRR) materialefjernelseshastighed (det fjernede materialevolumen pr. tidsenhed)
material-removal process materialefjernelsesproces
matrix matrice, form, bindemiddel
mechanical coating mekanisk coating
mechanical fastening mekanisk samling
mechanical plating mekanisk plettering
melt smelte
melt spinning melt spinning
metal flow metalflydeforløb
metal flow pattern metalflydeforløb
metal stitching hæftning
metallic glasse metalglas
metallizing termisk (på)sprøjtning
metal-oxide-semiconductor (MOS) metal-oxide-semiconductor
metalworking plastisk deformation
microforming mikroformgivning
MIG welding MIG-svejsning, lysbuesvejsning med inaktiv gas
mild steel blødt stål (ej hærdbart)
mill scale glødeskal
milling fræsning
milling machine fræsemaskine
minor cutting-edge biæg
minor cutting-edge angle biæggens sidestillingsvinkel
minor flank bi-frigangsflade
MJM = multi jet modelling MJM (lagvis dråbesprøjtning)
mold form, støbeform
mold cavity formhulrum
MRR = material removal rate materialefjernelseshastighed (det fjernede materialevolumen pr. tidsenhed)
mulling blanding
multi jet modelling (MJM) MJM (lagvis dråbesprøjtning)
multilayer blow molding flerlags-blæsestøbning
N near-net-shape production near-net-shape produktion (formgivning tæt på den endelige form)
necking indsnøring
net-shape forming net-shape forming, ren formning (formfærdig formgivning)
nibbling nibling
nitriding nitrering, nitridering
no-bake mold koldthærdende form
nodular kugleformet, nodulær
nodular iron SG-jern
no-load voltage tomgangsspænding
non-destructive testing techniques ikke-destruktiv prøvning
non-ferrous ikke-jernbaseret
normal rake skær eller spånvinkel
normalizing normalisering, udglødning med afkøling i luft
notch kærv, hak
nozzle dyse
O oblique skrå, skråtstillet
OFC = oxyfuel-gas cutting flammeskæring
one-piece patterns enkelt model
open-hearth furnace herd-ovn (Siemens-Martin ovn)
orbital forging rokkesmedning
ore malm
organic coatings organisk belægning
orifice åbning, munding
overaging over-ældning
overmolding to-komponent sprøjtestøbning
oxyfuel-gas cutting (OFC) flammeskæring
P PAC = plasma-arc cutting plasmaskæring
painting maling
parallelepiped parallelepipedum (retvinklet "kasse")
parison parison
parting afstikning
parting agent slipmiddel
parting line skillelinie, delelinie (i støbning)
pattern model, støbemodel, mønster
pattern plate modelplade
patternmaker's shrinkage allowances tillæg for svind
PAW = plasma-arc welding plasmasvejsning
pawl pal
pearlite perlit
pebbled sandblæst
peen plating mekanisk plettering
percussion welding perkussionssvejsning
peripheral milling (= plain milling) valsefræsning
permanent mold permanent form
permanent mold casting kokillestøbning
perpendicular vinkelret
physical vapor deposition (PVD) PVD
piercing lokning
pit grube, fordybning
plain carbon steel ulegeret stål
plain milling valsefræsning
planer bordhøvl
planing høvling
plasma spraying plasmasprøjtning
plasma-arc cutting (PAC) plasmaskæring
plasma-arc welding (PAW) plasmasvejsning
plaster gips
plaster of paris gips
plaster-mold gipsform
plate tykplade
plunger stempel
plunger rod skudstempel
ply enkeltlag
pocket milling lommefræsning
polishing polering
polishing using a magnetic field polering ved brug af magnetfelt
porcelain enameling emaljering
porosity porøsitet
pot digel
potassium kalium
potting indkapsling i (metal)beholder
pouring basin støbeso
pouring cup støbekop, støbeso
precipitate udfælde
precipitates udskillelser
precipitation udfældning
precipitation hardening modningshærdning, udskillelseshærdning
precision casting præcisionsstøbning
precision forging præcisionsmeding
prepreg forbehandle
prepregs prepregs [direkte oversat: for-imprægneret; om forstærkningsvæv imprægneret med (uhærdet) hærdeplast]
press presse
press brake kantpresse
pressure die-casting = high-pressure die-casting trykstøbning
pressure pouring trykstyret fyldning (i MPEM: lavtrykskokillestøbning)
pressure tight tryktæt
pressure welding tryksvejsning
pressure-casting (amr.) = low-pressure die-casting lavtrykskokillestøbning
primary metals primære metaller
primary motion hovedbevægelse
principal plane hovedspændingsplan
principal stress hovedspænding
process annealing interstitiel opløsning
profiling profildrejning
progressive die følgeværktøj, følgesnitværktøj
projection welding pressvejsning, projektionssvejsning
pulforming pulforming
pulley remskive
pultrusion pultrudering
punch stempel
punch force stempelkraft
pure metals rene metaller
PV = vacuum evaporation vakuumfordampning
PVD = physical vapor deposition PVD
Q quenching, bratkøling
R radial forging radialsmedning
rake angle spånvinkel (skær)
rake face spånflade (den værktøjsflade, der vender mod spånen)
ram stødslæde
rammed graphite stampet grafit
rapid prototyping rapid prototyping
rapid solidification hurtig størkning
rapid tooling rapid tooling
reaction-injection molding sprøjtestøbning af hærdeplast
reaming rivning
redrawing krængning
redundant redundant (overskydende, ekstra)
reflow (paste) soldering (RS) flydelodning
refract bryde (lysbrydning i fx. prisme)
refractory ildfast
refractory metals tungtsmeltelige metaller
refractory tube ildfast rør
reinforced plastics armeret plast, forstærket plast
removal rate spånvolumen, der fjernes pr. tidsenhed
replicast C-S process replicast proces (modificeret "lost foam" støbning)
resin harpiks
resin transfer molding matrix injicering
resistance brazing modstandsslaglodning
resistance projection welding pressvejsning, projektionssvejsning
resistance seam welding modstandssømsvejsning
resistance soldering (RS) modstandslodning
resistance spot welding punktsvejsning
resistance welding modstandssvejsning
retained austenite restaustenite (læs: rest-austenite)
reverse extrusion baglæns ekstrudering, omvendt ekstrudering
rheocasting rheocasting
rimmed steel uberoliget stål
ring rolling ringvalsning
riser efterføder, fødetap, stigtap, blindtap
rivet nitte
riveting nitning
rod stang
rod drawing stangtrækning
roll bending valsebukning
roll bonding roll bonding
roller rulle
roller burnishing overfladevalsning
rolling valsning
rotary swaging radialsmedning
rotary tube piercing rørfremstilling ved skråvalsning
rotational molding rotationsstøbning
rough machining skrubbearbejdning (= grovbearbejdning)
roughing cut skrubspån
roughness ruhed
rubber forming gummiformgivning
runner skum(me)rende, tilløbskanal, fordelerrende, fordelerkanal
rutile rutil (titandioxid TiO2)
S sampling length referencelængde
sand sand
sand casting sandstøbning
sand-molding machine formemaskine (til sandforme)
sandslinger sandslynger
saw maskinsav
SAW = submerged arc welding pulversvejsning
sawing savning
scrap affald(sjern)
scrap in shearing klipaffald
screw wrench svensknøgle, skiftenøgle
seal tætning
seam welding modstandssømsvejsning
seaming falsning
segregation sejring
selective laser sintering (SLS) selektiv laser sintring
semicentrifugal casting semi-centrifugalstøbning
semi-killed steel halvberoliget stål
semisolid metalworking formgivning af delvist størknet metal
shank skaft
shape rolling profilvalsning
shaper shaper
shaping shaping
Shaw process Shaw proces
shear forskydning
shear spinning tværspinning
shear stress tværspænding, forskydningsspænding
shearing stansning, forskydning, klipning
shearing die snitværktøj
sheet tyndplade
sheet extrusion pladeekstrudering
sheet forming pladeformgivning
sheet metal plademateriale (af metal)
sheet-metal forming process (metal-)pladeformgivningsproces
sheet-molding compound (SMC) sheet-molding compound (SMC)
shell-mold skalform
shielded metal arc-welding (SMAW) lysbuesvejsning m. beklædt elektrode, (manuel) elektrodesvejsning
shim mellemlæg(splade)
short circuiting kortslutning, kortbueovergang
shot chamber skudkammer
shot cylinder skudcylinder
shot peening shot peening (overfladebehandling med stålhagl)
shot sleeve skudcylinder
shrink fittings krympning
shrinkage krympning, svind (i forbindelse med støbeprocesser)
shrinkage allowance tillæg for svind
shrinkage cavities lunker, hulrum (som følge af svind)
silicate-bonded sand silikatbundet sand
silicon silicium
single-crystal growing dyrkning af enkeltkrystaller
sintering sintring (varmebehandling)
sizing kalibrering
skew rolling skråvalsning
slab milling valsefræsning
slag inclusions slaggeindeslutninger
slitting rulleknivskæring
slope hældning
slot (key - slot connection) not (feder - not forbindelse)
slotting notfræsning
SLS = selective laser sintering selektiv laser sintring
SLT = stereolithography stereolitografi
slurry opslemning, grød
slush casting skalstøbning, dekanteringsstøbning
SMAW = shielded metal arc-welding lysbuesvejsning m. beklædt elektrode, (manuel) elektrodesvejsning
SMC = sheet-molding compound sheet-molding compound (SMC)
snap-in fastener snap-lås
socket wrench topnøgle
sodium natrium
sodium silicate vandglas
sodium silicate process vandglasbundet sand
soldering lodning, blødlodning
solid state fast tilstand
solid state welding fastfase svejsning
solid-base curing solid-base curing (lagvis hærdning af fotopolymer ved afmaskning)
solid-ground curing solid-ground curing (lagvis hærdning af fotopolymer ved afmaskning)
solidification størkning
solidus solidus, størknetemperatur
soluble opløselig
solution treatment opløsningsglødning
solvent opløsningsmiddel
speed hastighed
spindle hovedspindel
spinning metaltrykning, spinning
split patterns delt model
spot welding punktsvejsning
spout tud
spray transfer støvformet overgang, spray-bue overgang
sprue stigetap, støbetap
sprue well indløbsbrønd
sputter etching forstøvningsætsning
sputtering sputtering, katodeforstøvning, sprutten
squeeze-casting process squeeze-casting proces
stainless steel rustfrit stål
stamping presning
stationary die half fast part
stationary platen fast part
steady stationær
steel stål
steel ball polishing kuglepolering
step drilling trinboring
stereolithography (SLT) stereolitografi
stick welding lysbuesvejsning m. beklædt elektrode, (manuel) elektrodesvejsning
straight turning længdedrejning
strain tøjning (relativ forlængelse)
strain rate tøjningshastighed
strain softening deformationsblødgøring
strand streng
stress spænding
stress relieving spændingsudglødning, afspændingsglødning
stress-relief annealing spændingsudglødning, afspændingsglødning
stretch forming strækformgivning, strækpresning
strip casting strip casting
structural foam molding strukturskumsstøbning
stud arc welding boltesvejsning
stud welding boltesvejsning, tapsvejsning
submerged arc welding (SAW) pulversvejsning
suffix index
sulfur svovl
superplastic behaviour superplastisk opførsel
superplastic forming superplastisk formgivning
supersaturate overmætte
surface grinding planslibning
surface texturing teksturering
swaging radialsmedning, swaging
T tailor-welded blank skræddersyet pladerondel
tailstock pinoldok
taper slip
taper (draft) slip
taper turning konusdrejning
tapping gevindskæring med tap
tedious langsommeligt
temper anløbe
tempering anløbning
tensile stress trækspænding
tensile test trækprøve
tension træk
tension test trækprøvning
tension-shear test træk-forskydningsprøvning
thermal spraying termisk (på)sprøjtning, flamme sprøjtning
thermit welding termitsvejsning
thermoforming termoformning
thermoplastics termoplast
thermosets hærdeplast
thermosetting plastic hærdeplast
thick-molding compound thick-molding compound
thixocasting thixocasting
thixoforming thixoformning
thixotropic tixotropisk
thread rolling gevindvalsning
threaded fasteners skruer, bolte, møtrikker
threading gevindskæring
through hardening gennemhærde
TIG welding (= gas tungsten-arc welding GTAW) TIG-svejsning
time-temperature-transformation (TTT) diagrams tid-temperatur-transformation (TTT) diagram
tool face spånflade
tool geometry værktøjsgeometri
tool post værktøjsholder
tool steel værktøjsstål
torch brænder, skærebrænder, fakkel
torch brazing flammeslaglodning
torch cutting flammeskæring
torch soldering (TS) flammelodning
torque moment
transfer die transfer-værktøj
transfer molding sprøjtepresning
transition overgang
trough trug, bølgedal
true centrifugal casting ægte centrifugalstøbning
truss gitterkonstruktion
TS = torch soldering flammelodning
tube bending rørbukning
tube drawing rørtrækning
tube hydroforming rørhydroformgivning
tube rolling rørvalsning
tube spinning rørspinning
tundish fordelerrende, støbeske til smeltebehandling, tragt
tungsten wolfram
turning drejning
turning center drejecenter
U ultimate tensile strength (UTS) trækstyrke
ultraprecision machining ultrapræcisionsbearbejdning
ultrasonic machining ultralydbearbejdning
ultrasonic soldering ultralydslodning
ultrasonic welding ultralydssvejsning
universal tool and cutter grinder universal værktøjsslibemaskine
up milling (= conventional milling) modfræsning, modløbsfræsning
upset butt welding stuksvejsning
upsetting stukning
utilization udnyttelse
UTS = ultimate tensile strength trækstyrke
V vacuum evaporation (PV) vakuumfordampning
vacuum molding vakuumformning
vacuum-bag molding vacuum-bag molding
vacuum-casting vakuumstøbning
valve ventil
vapor deposition pådampning
velocity hastighed
vent udluftning, udstrømningsåbning
versatile alsidig
vertical boring mill boremølle, karruseldrejebænk
vertical flaskless molding vertikalformemaskine
vertical-spindle column vertikal fræsemaskine
vessel beholder
void tomrum
V-process (= vacuum molding) V-processen (= vakuumformning)
W wafer wafer, skive
water head vandsøjle
water-jet machining vandstrålebearbejdning
water-jet peening vandstråle peening (se også shot peening)
wave soldering (WS) bølgelodning
ways vanger
wedge angle kilevinkel
well brønd
white cast iron hvidt støbejern
wire arc spraying lysbuesprøjtning
wire bonding trådlodning
wire brushing børstning, stålbørstning
wire drawing trådtrækning
wire EDM trådgnistning (se også EDM)
work hardening deformationshærdning
workpiece emne, arbejdsstykke
workpiece material emnemateriale
wrought trukket, smedet
WS = wave soldering bølgelodning
X
Y yield criterion flydekriterium
yield stress flydespænding
Z

Copyright © 1996-2020 Torben Lenau
This page is part of Design inSite

Disclaimer